Επτά λόγοι για τους οποίους υπάρχει έχθρα στο σπίτι

ieramonopatia.gr | Η έχθρα στο σπίτι προέρχεται από την αμαρτία. Ό­λα έχουν την προέλευσή τους από την αμαρτία. Οπωσδήποτε έρχεται ή έχθρα στο σπίτι:

α. Εάν ό γάμος άρχισε με προγαμιαίες σχέσεις και δεν ακλούθησε μετάνοια.

β. Εάν οι σύζυγοι ζουν χωρίς εκκλησιαστικό γάμο. Αυτή είναι ή πρώτη αμαρτία την οποία πληρώνουν όλοι με την αμοιβαία έχθρα. Γι αυτό όλοι πρέπει να γίνουν φρόνιμοι και να συνδεθούν εκκλησιαστικά με την ευλογία του γάμου.

γ. Εάν υπάρχουν ανεξομολόγητες πορνικές πράξεις πού έγιναν πριν ή και μετά τον γάμο. «Έτσι, εισήλθαν σ’ ένα νέο σπίτι με την δαιμονική σφραγίδα της αμαρτίας στο σώμα τους και στην ψυχή τους.

δ. Εάν ό γάμος έγινε για την προίκα. Ό γάμος αυτός δεν είναι τού Θεού και η συμβίωσις δεν θα είναι ειρηνι­κή.

ε. Εάν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας. Υπάρχουν γονείς πού υπανδρεύουν τα κορίτσια τους στην ηλικία των 14-16 ετών, ενώ στα 18-19 οι κόρες τους είναι ζωντοχήρες και μάλιστα με παιδιά. Τί ημπορεί να κάνη μία νεαρή κόρη μπροστά σ ένα εύρωστο άνδρα, ο οποίος θα την υποτάξη τελείως και δεν θα την σέβεται; Η μεγάλη διαφορά ηλικίας είναι αμαρτία ενώπιων του Θεού. Και εξ αιτίας αυτού του λόγου το σπίτι δεν κρα­τιέται, αλλά διαλύεται και σ αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς να αναγνωρίζουν και να ομολογούν τη δική τους ευθύνη.

στ. Από την αδιαφορία πού έχουν οι σύζυγοι για την εξομολόγηση, την Θεία Κοινωνία και την όλη τάξι της Εκκλησίας, πού είναι εντολές του Θεού. Εάν δεν εφαρμόζουν αυτές τις εντολές, εφαρμόζουν τις εντολές του διαβόλου και δεν ημπορούν πλέον να ζουν με ειρή­νη και ησυχία.

ζ. Εξ αιτίας της καταργήσεως της νηστείας. Αυτοί πού γεμίζουν από οργή είναι ήδη γεμάτοι από χολή, η οποία πολλαπλασιάζεται στο σώμα του ανθρώπου, ό­ταν τρώγη πολύ κρέας και δεν νηστεύη.

«Έτσι, και για ένα ασήμαντο λόγο, επειδή, επί παραδείγματι, το τάδε πράγμα δεν είναι στην θέσι του, σηκώνει ό ένας το ξύ­λο και το φέρνει στο κεφάλι του άλλου.

Από το βιβλίο: «ΒΙΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΙΙΟΚΑ» (1910-1989) Μετάφρασις από τα ρουμανικά υπό μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου